Djibouti

01.  Djibouti (French territory) Obock stamps overprint 1894 - 1896 Pic
02.  Djibouti (French territory) 1894 - 1896 Pic
03.  Djibouti (French Somali Coast) 1896 - 1902 Pic
04.  Djibouti (French Somali Coast) Djibouti 1894-1896 stamps overprint 1896 - 1902 Pic
05.  Djibouti (French Somali Coast) Obock stamps overprint 1896 - 1902 Pic
06.  Djibouti (French stamps overprint) FALS ???? Pic

 

HOME - DJIBOUTI

Last update 2004.05.15